Tháng: Tháng Năm 2017

Hướng dẫn Network in VMware Workstation

Hướng dẫn Network in VMware Workstation

 • 1. Network mặc định khi mới cài đặt VMware
 • 2. Các thao tác với một card mạng ảo trong VMware Workstation
  • 2.1. Thêm, xóa một vmnet – Thêm một vmnet – Xóa một vmnet
  • 2.2. Sửa dải IP của một vmnet
  • 2.3. Cấu hình DHCP
  • 2.4. Cách thêm một card mạng vào máy ảo
 • 3. Kinh nghiệm bản thân
  • 3.1. Đặt thứ tự và cấu hình trước địa chỉ IP các vmnet trước khi lab
  • 3.2. Xây dựng mô hình lab hoàn chỉnh trên giấy rồi mới thực hiện trên VMware
  • 3.3. Cách lab kết hợp giữa GNS3 và VMware Workstation
  • 3.4. Cách thêm nhiều card mạng cho máy ảo
  • 3.5. Cách thay đổi địa chỉ Gateway cho card mạng NAT

Continue reading “Hướng dẫn Network in VMware Workstation”

Advertisements

Hướng dẫn cài đặt email zimbra 8.7 trên CentOS 7.x

Zimbra là một trong những ứng dụng mail mã nguồn mở miễn phí nổi tiếng, là một giải pháp hoàn chỉnh tổng thể để triển khai email server với nhiều tính năng và tiện ích, Zimbra đã được nhiều đơn vị lựa chọn là mã nguồn nền tảng để triển khai hệ thống email doanh nghiệp hoạt động ổn định tin cậy cao.

Dưới đây mình sẽ hướng dẫn các bạn triển khai xây dựng một hệ thống email server theo tên miền phục vụ cho doanh nghiệp nhỏ.

1- Cấu hình máy chủ VPS tối thiểu.

 • Ram: 2G
 • HDD: 200G
 • IP: 10.3.0.69
 • Domain: vnptdev.vn
 • Mail domain: mail.vnptdev.vn

2- Cài đặt

Bước 1: Chuẩn bị

2.1 – Disabled SELINUX

[root@mail ~]# vi /etc/sysconfig/selinux
SELINUX=disabled

2.2 – Tắt một số service mặc định trên server

[root@mail ~]# systemctl stop postfix
[root@mail ~]# systemctl disable postfix
[root@mail ~]# systemctl stop sendmail
[root@mail ~]# systemctl disable sendmail

2.3 – Install the required pacakages and libraries

[root@mail ~]# yum install perl perl-core ntpl nmap sudo libidn gmp libaio libstdc++ unzip sysstat sqlite -y

Bước 2: Thực hiện SSH vào máy chủ

2.4 – Đổi host name

# vi /etc/hosts

# hostnamectl set-hostname mail.vnptdev.vn

Sau khi thay đổi cần reboot lại server và kiểm tra lại kết quả khi server đã hoạt động trở lại.

2.5 – Tiếp theo, tạo 1 thư mục chứa file cài đặt và  tải bản cài đặt Zimbra về server

Link : https://www.zimbra.com/downloads/zimbra-collaboration-open-source/

Coppy link đường dẫn để tải bản cài đặt

[root@mail ~]# cd /opt
[root@mail ~]# mkdir zimbrainstall
[root@mail ~]# cd zimbrainstall
[root@mail ~]#  wget  https://files.zimbra.com/downloads/8.7.0_GA/zcs-8.7.0_GA_1659.RHEL7_64.20160628202714.tgz

2.6 – Giải nén file vừa tải về

[root@mail ~]# tar zxvf zcs-*.tgz

Di  chuyển vào thư mục vừa giải nén

[root@mail ~]# cd zcs-*

Chạy lệnh sau để bắt đầu cài đặt

[root@mail ~]# ./install.sh --platform-override

Khi tiến trình cài đặt bắt đầu, bạn sẽ cần phải chấp nhận các thỏa thuận cấp phép bằng cách nhấn Y ở mỗi hộp giấy phép. Khi bạn đến phần ‘Select packages to install’ bạn chỉ cần nhấn vào ở mỗi tùy chọn mà sẽ chọn các giá trị mặc định.

Operations logged to /tmp/install.log.xD4sSvlE
Checking for existing installation...
    zimbra-ldap...NOT FOUND
    zimbra-logger...NOT FOUND
    zimbra-mta...NOT FOUND
    zimbra-dnscache...NOT FOUND
    zimbra-snmp...NOT FOUND
    zimbra-store...NOT FOUND
    zimbra-apache...NOT FOUND
    zimbra-spell...NOT FOUND
    zimbra-convertd...NOT FOUND
    zimbra-memcached...NOT FOUND
    zimbra-proxy...NOT FOUND
    zimbra-archiving...NOT FOUND
    zimbra-core...NOT FOUND


----------------------------------------------------------------------
PLEASE READ THIS AGREEMENT CAREFULLY BEFORE USING THE SOFTWARE.
SYNACOR, INC. ("SYNACOR") WILL ONLY LICENSE THIS SOFTWARE TO YOU IF YOU
FIRST ACCEPT THE TERMS OF THIS AGREEMENT. BY DOWNLOADING OR INSTALLING
THE SOFTWARE, OR USING THE PRODUCT, YOU ARE CONSENTING TO BE BOUND BY
THIS AGREEMENT. IF YOU DO NOT AGREE TO ALL OF THE TERMS OF THIS
AGREEMENT, THEN DO NOT DOWNLOAD, INSTALL OR USE THE PRODUCT.

License Terms for this Zimbra Collaboration Suite Software:
https://www.zimbra.com/license/zimbra-public-eula-2-6.html
----------------------------------------------------------------------

Do you agree with the terms of the software license agreement? [N] y <<=


Checking for installable packages

Found zimbra-core
Found zimbra-ldap
Found zimbra-logger
Found zimbra-mta
Found zimbra-dnscache
Found zimbra-snmp
Found zimbra-store
Found zimbra-apache
Found zimbra-spell
Found zimbra-memcached
Found zimbra-proxy

Use Zimbra's package repository [Y] y <<=
Importing Zimbra GPG key
Configuring package repository

Select the packages to install

Install zimbra-ldap [Y] y <<=

Install zimbra-logger [Y] y <<=

Install zimbra-mta [Y] y <<=

Install zimbra-dnscache [Y] n <<=

Install zimbra-snmp [Y] y <<=

Install zimbra-store [Y] y <<=

Install zimbra-apache [Y] y <<=

Install zimbra-spell [Y] y <<=

Install zimbra-memcached [Y] y <<=

Install zimbra-proxy [Y] y <<=
Checking required space for zimbra-core
Checking space for zimbra-store
Checking required packages for zimbra-store
zimbra-store package check complete.

Installing:
    zimbra-core
    zimbra-ldap
    zimbra-logger
    zimbra-mta
    zimbra-dnscache
    zimbra-snmp
    zimbra-store
    zimbra-apache
    zimbra-spell
    zimbra-memcached
    zimbra-proxy

The system will be modified.  Continue? [N] y <<=
Removing /opt/zimbra
Removing zimbra crontab entry...done.
Cleaning up zimbra init scripts...done.
Cleaning up /etc/security/limits.conf...done.
Finished removing Zimbra Collaboration Server.
Installing packages
Local packages zimbra-core zimbra-ldap zimbra-logger zimbra-mta zimbra-snmp zimbra-store zimbra-apache zimbra-spell zimbra-proxy selected for installation
Monitor /tmp/install.log.az92wdqk for package installation progress
Remote package installation started
Installing zimbra-core-components zimbra-ldap-components zimbra-mta-components zimbra-snmp-components zimbra-store-components zimbra-apache-components zimbra-spell-components zimbra-memcached zimbra-proxy-components....done
Local package installation started
Installing zimbra-core zimbra-ldap zimbra-logger zimbra-mta zimbra-snmp zimbra-store zimbra-apache zimbra-spell zimbra-proxy...done
Operations logged to /tmp/zmsetup.20170523-121232.log
Installing LDAP configuration database...done.
Setting defaults...No results returned for A lookup of mail.vnptdev.vn
Checked nameservers:
 127.0.0.1
 ::1
No results returned for AAAA lookup of mail.vnptdev.vn
Checked nameservers:
 127.0.0.1
 ::1
DNS ERROR resolving mail.vnptdev.vn
It is suggested that the hostname be resolvable via DNS
Change hostname [Yes] Yes <<
Please enter the logical hostname for this host [mail.vnptdev.vn] vnptdev.vn <<
No results returned for A lookup of vnptdev.vn
Checked nameservers:
 127.0.0.1
 ::1
DNS ERROR resolving vnptdev.vn
It is suggested that the hostname be resolvable via DNS
Re-Enter hostname [Yes] No <<
DNS ERROR resolving MX for vnptdev.vn
It is suggested that the domain name have an MX record configured in DNS
Change domain name? [Yes] No <<
done.
Checking for port conflicts
Main menu
 1) Common Configuration: 
 2) zimbra-ldap: Enabled 
 3) zimbra-logger: Enabled 
 4) zimbra-mta: Enabled 
 5) zimbra-snmp: Enabled 
 6) zimbra-store: Enabled 
 +Create Admin User: yes 
 +Admin user to create: admin@vnptdev.vn 
******* +Admin Password UNSET 
 +Anti-virus quarantine user: virus-quarantine.fqvjakoiqk@vnptdev.vn
 +Enable automated spam training: yes 
 +Spam training user: spam.wdeuox8trw@vnptdev.vn 
 +Non-spam(Ham) training user: ham.jxmtaj4p@vnptdev.vn 
 +SMTP host: vnptdev.vn 
 +Web server HTTP port: 8080 
 +Web server HTTPS port: 8443 
 +Web server mode: https 
 +IMAP server port: 7143 
 +IMAP server SSL port: 7993 
 +POP server port: 7110 
 +POP server SSL port: 7995 
 +Use spell check server: yes 
 +Spell server URL: http://vnptdev.vn:7780/aspell.php
 +Enable version update checks: TRUE 
 +Enable version update notifications: TRUE 
 +Version update notification email: admin@mail.vnptdev.vn 
 +Version update source email: admin@mail.vnptdev.vn 
 +Install mailstore (service webapp): yes 
 +Install UI (zimbra,zimbraAdmin webapps): yes 
 7) zimbra-spell: Enabled 
 8) zimbra-proxy: Enabled 
 9) Default Class of Service Configuration: 
 s) Save config to file 
 x) Expand menu 
 q) Quit 
Address unconfigured (**) items (? - help) 6 <<
Store configuration
 1) Status: Enabled 
 2) Create Admin User: yes 
 3) Admin user to create: admin@vnptdev.vn 
** 4) Admin Password UNSET 
 5) Anti-virus quarantine user: virus-quarantine.fqvjakoiqk@vnptdev.vn
 6) Enable automated spam training: yes 
 7) Spam training user: spam.wdeuox8trw@vnptdev.vn 
 8) Non-spam(Ham) training user: ham.jxmtaj4p@vnptdev.vn 
 9) SMTP host: vnptdev.vn 
 10) Web server HTTP port: 8080 
 11) Web server HTTPS port: 8443 
 12) Web server mode: https 
 13) IMAP server port: 7143 
 14) IMAP server SSL port: 7993 
 15) POP server port: 7110 
 16) POP server SSL port: 7995 
 17) Use spell check server: yes 
 18) Spell server URL: http://vnptdev.vn:7780/aspell.php
 19) Enable version update checks: TRUE 
 20) Enable version update notifications: TRUE 
 21) Version update notification email: admin@mail.vnptdev.vn 
 22) Version update source email: admin@mail.vnptdev.vn 
 23) Install mailstore (service webapp): yes 
 24) Install UI (zimbra,zimbraAdmin webapps): yes 
Select, or 'r' for previous menu [r] 4 <<
Password for admin@vnptdev.vn (min 6 characters): [BQEqtyqzV] vivas@123 <<
Store configuration
 1) Status: Enabled 
 2) Create Admin User: yes 
 3) Admin user to create: admin@vnptdev.vn 
 4) Admin Password set 
 5) Anti-virus quarantine user: virus-quarantine.fqvjakoiqk@vnptdev.vn
 6) Enable automated spam training: yes 
 7) Spam training user: spam.wdeuox8trw@vnptdev.vn 
 8) Non-spam(Ham) training user: ham.jxmtaj4p@vnptdev.vn 
 9) SMTP host: vnptdev.vn 
 10) Web server HTTP port: 8080 
 11) Web server HTTPS port: 8443 
 12) Web server mode: https 
 13) IMAP server port: 7143 
 14) IMAP server SSL port: 7993 
 15) POP server port: 7110 
 16) POP server SSL port: 7995 
 17) Use spell check server: yes 
 18) Spell server URL: http://vnptdev.vn:7780/aspell.php
 19) Enable version update checks: TRUE 
 20) Enable version update notifications: TRUE 
 21) Version update notification email: admin@mail.vnptdev.vn 
 22) Version update source email: admin@mail.vnptdev.vn 
 23) Install mailstore (service webapp): yes 
 24) Install UI (zimbra,zimbraAdmin webapps): yes 
Select, or 'r' for previous menu [r] r <<
Main menu
 1) Common Configuration: 
 2) zimbra-ldap: Enabled 
 3) zimbra-logger: Enabled 
 4) zimbra-mta: Enabled 
 5) zimbra-snmp: Enabled 
 6) zimbra-store: Enabled 
 7) zimbra-spell: Enabled 
 8) zimbra-proxy: Enabled 
 9) Default Class of Service Configuration: 
 s) Save config to file 
 x) Expand menu 
 q) Quit 
*** CONFIGURATION COMPLETE - press 'a' to apply
Select from menu, or press 'a' to apply config (? - help) a <<
Save configuration data to a file? [Yes] Yes <<
Save config in file: [/opt/zimbra/config.7046] 
Saving config in /opt/zimbra/config.7046...done.
The system will be modified - continue? [No] Yes <<
Operations logged to /tmp/zmsetup.20170523-130202.log
Setting local config values...done.
Initializing core config...Setting up CA...done.
Deploying CA to /opt/zimbra/conf/ca ...done.
Creating SSL zimbra-store certificate...done.
Creating new zimbra-ldap SSL certificate...done.
Creating new zimbra-mta SSL certificate...done.
Creating new zimbra-proxy SSL certificate...done.
Installing mailboxd SSL certificates...done.
Installing MTA SSL certificates...done.
Installing LDAP SSL certificate...done.
Installing Proxy SSL certificate...done.
Initializing ldap...done.
Setting replication password...done.
Setting Postfix password...done.
Setting amavis password...done.
Setting nginx password...done.
Setting BES searcher password...done.
Creating server entry for mail.vnptdev.vn...done.
Setting Zimbra IP Mode...done.
Saving CA in ldap...done.
Saving SSL Certificate in ldap...done.
Setting spell check URL...done.
Setting service ports on mail.vnptdev.vn...done.
Setting zimbraFeatureTasksEnabled=TRUE...done.
Setting zimbraFeatureBriefcasesEnabled=TRUE...done.
Checking current setting of zimbraReverseProxyAvailableLookupTargets
Querying LDAP for other mailstores
Searching LDAP for reverseProxyLookupTargets...done.
Adding mail.vnptdev.vn to zimbraReverseProxyAvailableLookupTargets
Setting Master DNS IP address(es)...done.
Setting DNS cache tcp lookup preference...done.
Setting DNS cache udp lookup preference...done.
Setting DNS tcp upstream preference...done.
Setting TimeZone Preference...done.
Initializing mta config...done.
Setting services on mail.vnptdev.vn...done.
Adding mail.vnptdev.vn to zimbraMailHostPool in default COS...done.
Creating domain vnptdev.vn...done.
Setting default domain name...done.
Creating domain vnptdev.vn...already exists.
Creating admin account admin@vnptdev.vn...done.
Creating root alias...done.
Creating postmaster alias...done.
Creating user spam.75f97glfl_@vnptdev.vn...done.
Creating user ham.1wvefhwye@vnptdev.vn...done.
Creating user virus-quarantine.rcmkdyvncg@vnptdev.vn...done.
Setting spam training and Anti-virus quarantine accounts...done.
Initializing store sql database...done.
Setting zimbraSmtpHostname for mail.vnptdev.vn...done.
Configuring SNMP...done.
Setting up syslog.conf...done.
Starting servers...done.
Installing common zimlets...
com_zimbra_phone...done.
com_zimbra_proxy_config...done.
com_zimbra_date...done.
com_zimbra_bulkprovision...done.
com_zimbra_email...done.
com_zimbra_url...done.
com_zimbra_attachcontacts...done.
com_zimbra_ymemoticons...done.
com_zimbra_srchhighlighter...done.
com_zimbra_cert_manager...done.
com_zimbra_attachmail...done.
com_zimbra_adminversioncheck...done.
com_zimbra_mailarchive...done.
com_zimbra_webex...done.
com_zimbra_tooltip...done.
com_zimbra_viewmail...done.
com_zimbra_clientuploader...done.
Finished installing common zimlets.
Restarting mailboxd...done.
Creating galsync account for default domain...done.
You have the option of notifying Zimbra of your installation.
This helps us to track the uptake of the Zimbra Collaboration Server.
The only information that will be transmitted is:
The VERSION of zcs installed (8.7.0_GA_1659_RHEL7_64)
The ADMIN EMAIL ADDRESS created (admin@vnptdev.vn)
Notify Zimbra of your installation? [Yes] Yes <<
Notifying Zimbra of installation via http://www.zimbra.com/cgi-bin/notify.cgi?VER=8.7.0_GA_1659_RHEL7_64&MAIL=admin@vnptdev.vn
Notification complete
Setting up zimbra crontab...done.
Moving /tmp/zmsetup.20170523-130202.log to /opt/zimbra/log
Configuration complete - press return to exit 

Như vậy hoàn thành bước cài đặt cơ bản cho email zimbra trên 1 server.

Bước 3: Cấu hình mở port trên firewall

[root@mail ~]# firewall-cmd --permanent --add-port=161/udp
[root@mail ~]# firewall-cmd --permanent --add-port=25/tcp
[root@mail ~]# firewall-cmd --permanent --add-port=2220/tcp
[root@mail ~]# firewall-cmd --permanent --add-port=80/tcp
[root@mail ~]# firewall-cmd --permanent --add-port=110/tcp
[root@mail ~]# firewall-cmd --permanent --add-port=143/tcp
[root@mail ~]# firewall-cmd --permanent --add-port=389/tcp
[root@mail ~]# firewall-cmd --permanent --add-port=443/tcp
[root@mail ~]# firewall-cmd --permanent --add-port=587/tcp
[root@mail ~]# firewall-cmd --permanent --add-port=465/tcp
[root@mail ~]# firewall-cmd --permanent --add-port=993/tcp
[root@mail ~]# firewall-cmd --permanent --add-port=995/tcp
[root@mail ~]# firewall-cmd --permanent --add-port=7071/tcp
[root@mail ~]# firewall-cmd --permanent --add-port=7780/tcp

Muôn xem ý nghĩa của các port các bạn có thể truy cập : https://wiki.zimbra.com/wiki/Firewall_Configuration

Khởi động lại Firewall để có hiệu lực.

[root@mail ~]# firewall-cmd --reload

Bước 4: kiểm tra lại status zimbra

[zimbra@mail ~]$ zmcontrol status
Host mail.vnptdev.vn
 amavis Running
 antispam Running
 antivirus Running
 dnscache Stopped
 dnscache is not running.
 ldap Running
 logger Running
 mailbox Running
 memcached Running
 mta Running
 opendkim Running
 proxy Running
 service webapp Running
 snmp Running
 spell Running
 stats Running
 zimbra webapp Running
 zimbraAdmin webapp Running
 zimlet webapp Running
 zmconfigd Running

Bước 5: Truy nhập webmail trang quản trị theo đường dẫn theo dạng https://mail.tên-miền-của-bạn:7071

Đăng nhập bằng tài khoản admin; và mật khẩu đã tạo ở bước trên

Như vậy là bạn đã cài đặt thành công email zimbra 8.7 trên hệ điều hành CentOS 7.

Chúc bạn thực hiện thành công !

 

Con đường Oracle DBA

Học Oracle bắt đầu từ đâu? (Cơ duyên)

Đây thật sự là 1 câu hỏi khó! Ngay cả với những người đã và đang làm Oracle như mình, nên rất khó đưa ra câu trả lời manh tính khái quát hết được. Ở đây, mình tạm đưa ra phương pháp tiếp cận Oracle để những bạn mới làm quen Oracle có cơ sở tham khảo.

1. Xác định mục tiêu học tập

Oracle có khá nhiều sản phẩm và rất nhiều môn học, vì vậy cần phải xác định mục tiêu học tập của mình là gì để xác định để biết môn nào sẽ ưu tiên học trước.
Ví dụ, có nhiều môn học cần thiết cho cả DBA và Developer, nếu chúng ta ưu tiên học DBA thì những môn DBA sẽ được ưu tiên học trước.
2. Công cụ học tập
– Phần cứng
Bước đầu làm quen với Oracle thì cũng không cần máy móc gì ghê gớm lắm. Đương nhiên là máy “càng mạnh-càng tốt”.
– OS
+ Nếu biết Linux, thì đây là lựa chọn tốt, nên dùng những phiên bản “server” và để download như CentOS hoặc Oracle Enterprise Linux.
+ Nếu chưa biết gì về Linux, thì nên học với Oracle for Windows. Có thể dùng bất kỳ Windows gì, từ các bản Desktop cho đến Server
– Phần mềm
+ Các sản phẩm của Oracle có thể download miễn phí từ website Oracle. Những sản phẩm cần download như: Oracle Database, Oracle SQL Developer,…
+ Các công cụ khác: (có tính phí)
Toad for Oracle: Bao gồm những công cụ hổ trợ quản trị, viết code và phân tích.
PL/SQL Developer: Công cụ hổ trợ viết code.
3. Tài liệu học.
Tài liệu học có thể tóm tắt các loại như sau:
– Oracle Documentation
+ cái này có thể download miễn phí trên website Oracle.
+ Tài liệu thường viết hơi dài, nhưng đầy đủ.
– Tài liệu giảng dạy, còn gọi là ILT-Instructor Led Training
+ tài liệu này được xây dựng bởi OU-Oracle University, được cung cấp cho các lớp học của Oracle.
+ Nhìn chung tài liệu có bố cục tốt, tuy nhiên nội dung thường ngắn gọn vì tài liệu được xây dựng học “có Instructor”, không phải sách tự học

– Tài liệu của các hãng khác.
+ Thường là sách tự học, ví dụ như sách của hãng SYBEX.

– Forum, diễn đàn và Internet.
Có nhiều diễn đàn trong và ngoài nước để bạn tham gia, trên các diễn đàn thường có nhiều người với nhiều trình độ khác nhau, vì vậy bạn không cần lo lắng sợ người khác “biết mình không biết” khi đặt câu hỏi hoặc trả lời. Tuy nhiên, trước khi đặt câu hỏi nên “search” trước và khi trả lời, nếu có điều kiện phải “test” thử để câu trả lời tốt hơn. (Mình thường tham khảo các bài viết trên trang oravn.com)

4. Phương pháp học.

– Có thể lựa chọn bằng cách tự học hoặc tham gia các lớp học của Oracle. Tham gia các lớp học của Oracle có cái hay là rút ngắn thời gian “nhập môn” và đủ điều kiện tham gia kỳ thi OCP DBA sau này, tuy nhiên, giá các khóa học của Oracle khá cao.

– Cho dù học kiểu nào thì tài liệu học của Oracle vẫn được ưu tiên lựa chọn tốt.

– Oracle Database có nhiều version, xét về tính năng kỹ thuật thì version sau luôn có nhiều ưu điểm hơn version trước, nhưng về tài liệu giảng dạy thì không hẳn thế. Nếu xét chỉ trong 4 version gần đây nhất, thì:

+ tài liệu 9i: đầy đủ và được chăm chút nhất, đây cũng là sự lựa chọn tốt, nhưng phiên bản 9i thiếu nhiều phần so với những phiên bản sau, vd như: Flashback, ASM, Auto Share Memory, Regular Exp,…
+ tài liệu 10g: có nhiều thay đổi, chương trình học ngắn hơn, nhưng nội dung học nhiều hơn vì vậy tài liệu thiên về dùng giao diện mô phỏng hơn là chú trọng để người học hiểu và làm được.
+ tài liệu 11g: không viết chi tiết như 9i, nhưng bố cục khá tốt, đủ các phần cần học, theo ý tôi thì các bạn nên chọn tài liệu này. (Đây là bản đang được dùng phổ biến nhất hiện nay)

+ tài liệu 12g: hiện mình cũng đang đọc thêm về 12g

Tùy theo mục tiêu học tập mà ưu tiên học các môn trước hoặc sau. Hai hướng học được lựa chọn nhiều nhất là: DBA và Developer.

* Oracle Database Administrator – DBA
Image
* Oracle Developer
Image
Sau khí học hết các môn căn bản và các môn cần tham khảo của DBA hoặc Developer, các bạn đã trang bị được cho mình vốn hành trang tương đối để có thể …học tiếp các môn nâng cao. :D
Các môn thuộc nhóm Các môn nâng cao ngoài những môn kể trên còn rất nhiều như những môn về Datawarehourse, portal, ADF,.. và những sản phẩm khác như Weblogic, Tuxedo,…
Bước đầu làm quen với Oracle có thể sẽ gặp nhiều khó khăn, nhưng mình tin là sau này các bạn sẽ thấy sự lựa chọn của mình là hợp lý.

Trích cafebiz.vn : “Dữ liệu giờ đây mới là nguồn tài nguyên quý giá nhất chứ không phải dầu mỏ”

Chúc các bạn thành công.

Nguồn tham khảo: oravn.com

35 TRANG WEB LUYỆN TIẾNG ANH VÔ CÙNG HIỆU QUẢ

35 TRANG WEB LUYỆN TIẾNG ANH VÔ CÙNG HIỆU QUẢ!

1. Những trang luyện phát âm cơ bản:
http://www.fonetiks.org/shiporsheep/
http://www.oupchina.com.hk/dict/phonetic/home.html
2. Liên kết các bài Test luyện nghe và luyện thi với miêu tả rất chi tiết!!
http://www.englishstudydirect.com/OSAC/langacls.htm
-Luyện nghe qua các câu chuyện cổ tích, thơ ca, viễn tưởng, các câu châm ngôn và các tác phẩm nổi tiếng !
http://repeatafterus.com/
3. Những trang luyện nghe và phát âm khác:
http://www.focusenglish.com/
http://esl-lab.com/
-luyện phát âm, nghe tiếng Anh – Mỹ
http://www.americanaccent.com/
4. Học nói theo các chủ đề
http://www.englishclub.com/speaking/index.htm
5. Nghe và luyện đọc theo (Listen and Read Along)
http://www.manythings.org/listen/
6. Các Trò chơi ESL: Văn phạm, luyện đọc, chính tả, từ vựng. Khá thú vị!
http://www.free-english.com/vietnamese/Games.aspx
7. Trang luyện nghe VOA
http://luyennghe.com/
8. Trang học tiếng Anh bằng tiếng Việt của BBC với rất nhiều bài nghe theo chủ đề, tin tức, ngữ pháp, từ vựng, các bài quiz và test online
http://www.bbc.co.uk/vietnamese/learningenglish
9. Một số trò chơi và bài trắc nghiệm trực tuyến cho bạn
http://www.cleverlearn.com/VN/vi/index.jsp
10. Institute of International Education
http://www.iievn.org/
11. Trao đổi và thảo luận về học tiếng Anh với các mems Petalia
http://www.petalia.org/Forum/index.php?showforum=73
12. Trang Web của Hội Đồng Anh với mục đích là tạo ra một sân chơi cho mọi thành viên của BC từ hơn 100 nước trên thế giới nói chuyện, trao đổi học tập. Một trang rất hay để học tiếng Anh qua các bài kiểm tra trực tuyến, các câu chuyện, jokes, bài hát…
http://www.learnenglish.org.uk/ http://www.learnenglish.org.uk
13. English Department: Các chương trình dạy và học tiếng Anh, cách viết luận, nghiên cứu ngôn ngữ
http://english.stanford.edu/
14. Học tiếng Anh trực tuyến qua phần Học từ vựng chuyên ngành, các bài test ngữ pháp nhỏ, phòng luyện đọc và phòng nghe…
http://www.englishpage.com/
15. Trang học tiếng Anh rất phong phú với các nội dung như: Test Yourself, Grammar Glossary, Language Resources, Article Archive với rất nhiều liên kết hay
http://www.usingenglish.com/
16. English Lessons Grammar, Vocabulary, Pronunciation, Listening, Speaking, Reading, Writing Interactive ESL Help, ESL Games,ESL Quizzes,ESL Forums,ESL Chat RoomSpecial Interest Business English, Young Learners, ESL Exams, ESL Jokes, ESL Articles
http://www.englishclub.com/
17. Nghe Radio trực tuyến CNN
http://www.cnn.com/audio/radio/winmedia.html
18. Xem và nghe tin tức, những đoạn clip trên Google
http://www.petalia.org/listenclip.htm
19. Nghe Anh Mỹ theo các chủ đề ( đọc chậm và rất dễ nghe )
http://voanews.com/specialenglish/
20. Các bài dạy tiếng Anh trên BBC ( tiếng Việt ) , kèm theo dạy từ mới…
http://www.bbc.co.uk/vietnamese/learningenglish/
21. Luyện nghe các bản tin của VOA, rất dễ theo dõi
http://www.manythings.org/listen/
22. Xem và nghe hai kênh nổi tiếng của ABC, Good morning America và World News Tonight
http://www.abcnews.go.com/
23. Các liên kết về các bài Test luyện nghe và luyện thi với miêu tả rất chi tiết
http://www.englishstudydirect.com/OSAC/langacls.htm
24. Trang này cho bạn chọn 6 trình độ nghe với hàng tá liên kết cho bạn nữa!
http://esl.about.com/cs/listening/
25. Hàng trăm bài diễn văn nổi tiếng thế kỷ 20, bạn có thể lắng nghe hàng chục chính trị gia hàng đầu thế giới phát biểu như Tony Blair, Bill Clinton , G. Bush, Nelson Mandela…
http://www.historyplace.com/speeches/previous.htm
26. Academy of American Poets. Nghe hơn 50 nhà thơ đọc các tác phẩm của họ
http://www.poets.org/audio.php
27. Nghe đọc các bài thơ hàng ngày, rất hay
http://www.coudal.com/verse.php
28. Xem và nghe những clip vui nhộn của đài NBC
http://www.nbc.com/
29. Các liên kết luyện nghe, phát âm, radio online theo nhiều kênh và chủ đề khác nhau
http://eleaston.com/listening.html
30 Trang rất phong phú với nhiều bài tập luyện nghe cho bạn. Vào phần General Listening Quizzes tuỳ theo trình độ của bạn mà chọn
http://esl-lab.com/
31.Grammar, Reading, Writing, Listening, Speaking, Vocabulary
http://www.everydayenglish.com/
32. Trang cung cấp nhiều bài nghe, luyện đầy đủ 4 kĩ năng
http://www.tienganhonline.net/
33. Bài học ngoại ngữ trực tuyến sinh động. Đặc biệt, site này còn có các phần hướng dẫn chi tiết về bài học và các hình ảnh minh họa kèm theo
http://englishonline.tki.org.nz/
34. Học Anh văn online rất thú vị dành cho mọi lứa tuổi.
http://luyenthianhvan.org/
35. Những bài học, bí quyết đơn giản để học ngoại ngữ một cách hiệu quả, nhằm nâng cao khả năng tự trau dồi ngoại ngữ của mỗi người
http://giaotiep.luyenthianhvan.org/

Phần tổng hợp được chia sẻ bởi bạn Nguyễn Văn Phương trên group IELTS Ngoc Bach.
Link trên group ở đây:
https://www.facebook.com/groups/ieltsngocbach/permalink/1923124727758180/

Chúc các bạn học tốt !

–Le Anh–

5 Lý do sinh viên nên đi làm thêm càng sớm càng tốt

Đi làm thêm vốn là một trong những mối quan tâm rất lớn đối với tất cả các bạn sinh viên hiện nay. 5 lý do dưới đây sẽ khiến bạn muốn tìm kiếm cho mình một công việc phù hợp ngay lập tức.

 1. Bạn sẽ có tài chính rủng rỉnh hơn

Đi làm, bạn sẽ được trả lương. Dù ít hay nhiều, túi tiền của bạn vẫn rủng rỉnh hơn, bạn độc lập hơn và ít bị phụ thuộc vào gia đình.

Tuy nhiên, khi bắt đầu tìm kiếm một công việc làm thêm, bạn cũng cần phải xác định rõ ràng: đi làm để kiếm tiền hay thêm kinh nghiệm. Nếu chọn việc làm để bổ trợ kinh nghiệm, kỹ năng, có thể hỗ trợ cho sự nghiệp sau này thì thường được trả lương thấp, thậm chí không lương.

 1. Mở rộng các mối quan hệ

Khi bạn bắt đầu đi làm thêm, bạn sẽ quen biết thêm những người đồng nghiệp và có cơ hội mở rộng các mối quan hệ. Bạn biết càng nhiều người liên quan đến công việc làm thêm của bạn, bạn càng có nhiều cơ hội để mở rộng các mối quan hệ, thậm chí có một công việc tốt trong tương lai.

 1. Phát triển các kỹ năng mềm

Đó là các kỹ năng như: quản lý thời gian, thuyết trình, làm việc độc lập, làm việc nhóm,…

Có thể bạn là một sinh viên chăm chỉ, cần mẫn trên giảng đường đại học, nhưng chỉ bấy nhiêu thôi thì chưa đủ để giúp bạn thành công. Công việc thực tế mà bạn sẽ làm không phải là những công thức, những nguyên lý trên sách vở mà nó là cả một thế giới bao la đòi hỏi bạn phải có những kỹ năng mềm để thích nghi với nó. Kỹ năng mềm có thể giúp bạn đến gần hơn với giấc mơ đi đến thành công của mình.

 1. Không bối rối khi sau này ra trường và đi làm ở các công ty, doanh nghiệp

Làm thêm giúp cho việc chuyển đổi sang “thế giới thực” trơn tru hơn nhiều. Nếu không được làm quen với môi trường công ty, doanh nghiệp, hầu hết các sinh viên mới ra trường đều cảm thấy rất bối rối khi bắt đầu công việc và nhận định rằng, những điều gì mình học không giống với công việc mình làm. Vậy, nếu bạn có được một công việc trước khi ra trường, bạn sẽ có thể tập thích ứng với công việc và môi trường làm việc tương tự như công việc mà bạn sẽ làm sau này.

 1. Đặc biệt bạn sẽ có thêm nhiều kinh nghiệm và làm đẹp cho CV của mình

Một trong những điều các nhà tuyển dụng thường yêu cầu đối với các ứng cử viên là kinh nghiệm. Khi bạn ra trường, bạn sẽ phải cạnh tranh với rất nhiều ứng cử viên giàu kinh nghiệm khác. Vì vậy, số một cách để nổi bật CV của bạn, đó là trình bày những công việc bạn đã từng làm trong quãng thời gian còn là sinh viên.

Việc làm thêm là cách thực hành hoàn hảo những kiến thức, kỹ năng bạn đã được học ở nhà trường. Bạn có thể được làm thử những công việc mà mình mơ ước nếu chọn được công việc làm thêm phù hợp.

Không phải sinh viên nào cũng may mắn sinh ra trong các gia đình có anh chị hoặc cha mẹ thành công trên các lĩnh vực của họ và họ dẫn dắt hướng đường cho con em đi theo sự thành công ấy, giúp quá trình tìm tòi khám phá được rút ngắn. Còn hầu hết các bạn sinh viên hiện nay đều rất vất vả để tìm ra định hướng và nỗ lực khẳng định mình trong công việc. Để thành công ở bất cứ lĩnh vực nào cũng phải có sự suy tính và chuẩn bị trước kỹ càng. Chính vì vậy nếu bạn đang là sinh viên đang ngồi học trên giảng đường, đi làm thêm là điều cần thiết !

Nguồn: http://www.ceovietnam.edu.vn

Thông tin về vụ phát tán mã độc tống tiền WannaCry

 1. Mức độ ảnh hưởng tới người sử dụng hệ điều hành chạy Windows

Hiện nay mã độc tống tiền có tên WannaCryMã độc mã hóa dữ liệu để tống tiền đang lan rộng khắp thế giới, bao gồm Anh, Mỹ, Trung Quốc, Nga, Đài Loan hay Việt Nam… Hàng nghìn máy tính đã bị khóa và đòi 300 USD tiền chuộc thông qua Bitcoin. Hacker đã lợi dụng lỗ hổng của dịch vụ sharefile trên windows để phát tán mã độc này. Đây là loại mã độc chuyên tấn công cướp quyền truy cập vào máy tính hoặc thiết bị di động của bạn, chúng đặt khóa mã hóa toàn bộ tài liệu của bạn để đòi tiền chuộc. Khi thanh toán cho chúng thì mới có thể thực hiện việc giải mã file.

Đây là lỗ hổng liên quan tới chức năng share file qua giao thực SMB (Lỗ hổng SM17-010). Phạm vi ảnh hưởng bao gồm các phiên bản sau của hệ điều hành Windows:

 • Windows Vista
 • Windows Server 2008
 • Windows 7
 • Windows Server 2008 R2
 • Windows 8.1
 • Windows Server 2012
 • Windows Server 2012 R2
 • Windows RT 8.1
 • Windows 10
 • Windows Server 2016

Về mặt kĩ thuật, hacker sẽ scan tất cả các máy tính chạy hệ điều hành windows( bao gồm cả server và máy tính của người dùng) có mở cổng 445 hoặc 139 để thực hiện việc khai thác và lây lan mã độc này trên diện rộng.

Đây là một cuộc tấn công lớn mang tính toàn cầu, hiện nay trên thế giới có trên 100.000 máy tính bị nhiễm loại mã độc này. Tốc độ lây lan của loại mã độc cũng rất nhanh qua mạng LAN. Điều cần làm ngay bây giờ là phòng tránh việc nhiễm mã độc này ngay bằng cách thực hiện các bản vá mới nhất từ windows hoặc thực hiện việc chặn port 445, 139.

 1. Cách thức khắc phục

Có thể khắc phục lỗ hổng này bằng 1 trong những cách dưới đây:

 • Cách 1: Update or patch

Với các máy tính chạy hệ điều hành Windows còn được support bởi Microsoft chi tiết tham khảo tại đây. Cần update ngay bản vá mới nhất của Microsoft.

 • Cách 2: Disable SMB

Với các máy tính chạy các hệ điều hành không còn được support như: Windows XP, Windows Server 2K3… cần disable dịch vụ share file như sau:

Bước 1: Vào Control Panel\Programs\Programs and Features click vào Turn Windows features on or off

Bước 2: Xóa chức năng SMB1.0/CIFS File Sharing Support bằng cách click vào ô vuông để xóa dấu tick (v)

 Bước 3: restart lại máy tính

 • Cách 3: Block port 445

Tiến hành đặt rule trong Windows Firewall chặn port 445 của dịch vụ chia sẻ file, theo chiều inbound như sau:

Bước 1: vào Control Panel\System and Security\Windows Firewall chọn Advanced Settings

 

Bước 2: click vào Inbound Rules chọn New Rule.

Bước 3: Chọn Port và click vào next

Bước 4: tại Specific local port gõ “445” và click Next

Bước 5: chọn Block the Connection và click Next và Next tiếp

Bước 6: đặt tên cho Rule và ấn Finish